Upcoming Events
Home / Tag Archives: อบรมการใช้เทคโนโลยี

Tag Archives: อบรมการใช้เทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps เพื่อใช้ในการทำงานและการเรียนสำหรับนิสิต

อบรม Google apps

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้งาน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบสารสนเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพกา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

การวิเคราะห์แบบประเมินด้วยโปรแกรม SPSS เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้ค …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education และ Office365 for Education

Google-Apps-for-Education-Drive-Slides-Apps-Search-Chrome

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีส …

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยท …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

Google-Apps-for-Education-Drive-Slides-Apps-Search-Chrome

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...