Upcoming Events
Home / Tag Archives: มุทิตาจิต

Tag Archives: มุทิตาจิต

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงานยกย่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงานใน มมส. ประจำปี 2564 ในร …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการผศ.นิตยา  คอนสาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพรศ.ป …

อ่านเพิ่มเติม...