Upcoming Events
Home / Tag Archives: คุณภาพการศึกษา

Tag Archives: คุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ "การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย"

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559 โด …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต

คณะเทคโนโลยี ขอเชิญนิสิต  คณาจารย์  และบุคลากรเข้าร่วมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต วันศุ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ผู้บริหาร พร้อมบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี สัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการอบ …

อ่านเพิ่มเติม...