Upcoming Events
Home / Links ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

Links ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

Research Links

 1. กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ
 2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส (RMS)
 3. สำนักวิทยาบริการ มมส
 4. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
 5. กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 6. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
 7. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 8. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 9. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 10. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

Online database

 1. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
 2. ISI Web of Scienece
 3. Science Direct
 4. ตรวจสอบ Beall’s List และ Hijacked Journal