Upcoming Events
Home / Contact Us

Contact Us

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 043-754-085 โทรสาร : 043-754-086 เบอร์ภายใน 1800 Email: faculty.techno.msu@gmail.com

   เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์   เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชา เบอร์
– คณบดี (ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ) 1872 + ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1830
– รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต(อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ) 1807 + ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1811
– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์(อ.ดร.สุนิสา ร้อยดวง) 1806      – สาขาสัตวศาสตร์ 1817
– รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร(ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ) 1836      – สาขาประมง 1817
– รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล) 1809 – ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 1820/1828
  เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขา เบอร์   เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขา เบอร์
– หัวหน้าสำนักงาน (นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์) 1848 – งานบุคคล, งานการเจ้าหน้าที่ (นางสาวริณณัฐพัชร์ จันจำนงค์) 1849
– งานสารบรรณ(น.ส.สุภัค ลี้สงวน) 1800 – งานนโยบายและแผน, ประกัน, กพร. (นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์) 1842
– งานพัสดุ (นายสันต์ ปัจฉิม) 1850 – งานเลขานุการ, งานประชุม, งานวิเทศสัมพันธ์ (นางนุชนาถ ประมาคะตัง) 1801
– งานอาคารสถานที่, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ (นายตังธสิน เทพทองพูน) 1851 – งานคอมพิวเตอร์ม, งานโสตทัศนูปกรณ์ (นายธวัชชัย แฝงลำดวน) 1804
– งานเว็บไซต์, ประชาสัมพันธ์, พัฒนาระบบสารสนเทศ (นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ) 1802 – งานยานยนต์ (นายประธาน ทูลธรรม) 1843
– งานยานยนต์(นายชรินทร์ ทองดา) 1845 – งานการเงิน (นางสาวธนัชชา สืบสำราญ) 1819
– งานบัญชี (นางสาวสุภานี ชินพร) 1846 – งานวิชาการ (นางสุชาราวตี มาบุญธรรม) 1841
– งานบัณฑิต, วิจัย, บริการวิชาการ (นายยุทธชัย อุทัยแพน) 1844 – งานพัฒนานิสิต (นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์) 1840
– งานอัดสำเนา, รับ-ส่ง จดหมายและพัสดุ (นายพงศพัศ ละอองคำ) 1847 – งานภูมิทัศน์ (นายสังคม ศรียศ)