Upcoming Events
Home / อบรม/สัมมนา (page 2)

อบรม/สัมมนา

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education และ Office365 for Education

Google-Apps-for-Education-Drive-Slides-Apps-Search-Chrome

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีส …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GFS Campus Visit

GFS Campus Visit

บริษัทโกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครบวงจรด้านการผลิตและแปรรูปไก่ส่งออก ได้เล …

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยท …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

"สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี"

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

Google-Apps-for-Education-Drive-Slides-Apps-Search-Chrome

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสถิติสำหรับการวิจัย ในโครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี …

อ่านเพิ่มเติม...