Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

1.ประชาสัมพันธ์นิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้อง …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด (กรอกข้อมูลตามกำหนดการประกาศรับสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่องชั้นป …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

ประกาศคณะเทคโนโลยี

1. ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 90 ทุน รับสมัคร 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 2. ทุนการศึกษา รองศาสตราจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กยศ ชั้นปี 2 ขึ้นไป กรอ ชั้นปี 2 ขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2563 โครงการรับตรงอิสระ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษาฯ

โครงการรับตรงอิสระ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม

อ่านเพิ่มเติม...