Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินก …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญผะเหวด มมส. แบบวีถีใหม่ (New normal)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมถวายต้นกัณฑ์หลอน ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดข …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม …

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบง …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และ …

อ่านเพิ่มเติม...

บัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์กับคณะเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.45 คณะเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชุมห …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศคณะเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...