Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนลยี ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Cisco webex meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยมีสานสัมพันธ์จากใจพี่สู่ใจน้อง โดย ตัวแทนสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี ได้บรรยายการเตรียมตัวของการเรียนนิสิตชั้นปีที่1 ทุกสาขา ได้ชมคลิปวีดีโอ ความสุขเล็กๆของนิสิต มมส. เรื่อง กำลังใจจากรอยยิ้ม การเตรียมพร้อมในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. การกู้ยืมระบบใหม่ ระบบดิจิทัล DSL โดย คุณฤทธินนท์ นามศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต มมส และการขอทุนการศึกษา “ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย” และทุนในมหาวิทยาลัย โดย คุณนฤมล โพธิ์มินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี มมส. เวลา 10.00 น. แนะนำการเตรียมพร้อมลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2564 โดย อาจารย์ ดร.สุณิสา ร้อยดวง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หลังจากนั้น อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้แนะนำช่องทางการติดต่อประสานงาน กรณีที่นิสิตมีปัญหาหรือสอบถามข้อมูล โดย กรอกข้อมูล Google forms หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 พบนิสิต online

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …