Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ Basic composition Create concept for commercial, Photo shooting ได้รับ โดยวิทยากร คุณอรรคชิน ผลสวัสดิ์ มาบรรยายพิเศษ สื่อการนำเสนอที่จำเป็นในการนำเสนอผลงานวิชาการ และการใช้ภาพประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนอภาพประกอบในการทำสื่อต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับนิสิต

ภาพ: คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขย …