Upcoming Events
Home / อบรม/สัมมนา / เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

             ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ขอเรียนเชิญนิสิต และประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4

ที่มา : งานพัฒน …