Upcoming Events
Home / อบรม/สัมมนา / อบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4

ที่มา : งานพัฒน …