Upcoming Events
Home / หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : หลักสูตรเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และมูลค่าสูงขึ้น จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม ศึกษาด้านพันธ์วิศวกรรมของพืชและสัตว์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์และพัฒนาด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตพลังงานทดแทนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการหมัก : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชไร่และพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลจากพืชและการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรการผลิตชีวมวลเพื่อ ทดแทนพลังงาน การปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ : หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้ผลิตภัณฑ์ อาหารมีความปลอดภัย ทันสมัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของชาติให้มีความมั่นคง สมกับเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรโลก : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์