Upcoming Events
Home / สายสนับสนุน

สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายยุทธจักร จันทศิลป์
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน
หมายเลขภายใน : 1817
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายศักดา แก้วสิทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน : 1817
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวดาราพร ไชยสีทา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน : 1811
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายอภัย สีหานารถ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
หมายเลขภายใน :
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
หมายเลขภายใน :
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางศิริพรรณ พลแสน
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน :
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายประชิด ปากดี
ตำแหน่ง :
คนงาน
หมายเลขภายใน :
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางวราพร มาตรา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน : 1817
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชีรา เหล่าสี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน : 1817
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายเอกลักษณ์ ยศสกุล
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
หมายเลขภายใน :
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
หมายเลขภายใน :