Upcoming Events
Home / สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ตำแหน่ง : 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378772658 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378772687 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ
ตำแหน่ง :
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378772802 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378772888 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773056 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773149 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773200 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤชุอร วรรณะ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773274 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773393 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773483 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1378773529 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389239702 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญแต่ง
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389239718 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
ตำแหน่ง : 
รองศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
นางสาวเบ็ญจพร กุลนิตย์ ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ สำเร็จ สีเครือดง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต
› ประวัติและผลงานวิจัย
สายสนับสนุนวิชาการ
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายศักดา แก้วสิทธิ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน:
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวดาราพร ไชยสีทา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน:
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน:
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายอภัย สีหานารถ
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
เบอร์ภายใน:
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายสุภักษร เจริญเกียรติ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน:
ไม่มีรูปภาพ ชื่อ-สกุล : นายศรายุธ เนื่องพัฒน์
ตำแหน่ง :
คนงาน
› ประวัติและผลงานวิจัย