Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / รับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี” ประจำปี 2558

รับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี” ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี” ประจำปี 2558 ด้วยคุณธนธรรศ  สนธีระ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเนเชอรัล โปรดักซ์) ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา  และช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ  2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

1.  คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
1.1  เป็นนิสิตคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2,3,4
1.2  มีความประพฤติดี
1.3  มีความเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับคณะและมหาวิทยาลัย
1.4  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
1.5  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.  ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่  18 – 25  สิงหาคม  2558  สมัครที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี  ในวันเวลาราชการ

3.  กำหนดการสัมภาษณ์
วันที่  28  สิงหาคม  2558  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุม (TA202) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.  กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับทุนการศึกษา ให้รายงานตัวที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี หลังจากทราบผลตามประกาศแล้ว ในวันและเวลาราชการ

*** หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต  คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

กองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ 2563”

ประกาศ!! ใบสมัค …