Upcoming Events
Home / ระเบียบประกาศและข้อบังคับ

ระเบียบประกาศและข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2560
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2546
  3. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2560
  4. ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555
  5. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2558
  6. ระบบและกลไกงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยี
  7. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ