Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group

มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Professor LI Hexing President Shanghai University of Electric Power และทีมผู้บริหาร รวมถึงร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group, และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต และข้อมูลทางวิชาการ เป้าหมายของการทำข้อตกลงนี้เพื่อการสร้างความเข้าใจในการให้ความร่วมมืออันช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพอันดีระหว่างสามหน่วยงาน

เป้าหมายสูงสุดในการทำความร่วมมือในครั้งนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างสามหน่วยงาน ความสัมพันธ์อันดีจะนำมาซึ่งโอกาสแก่บุคลากร ได้แก่ บุคลากรด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านสนับสนุน และนิสิต ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาของทั้งสามหน่วยงาน โดยทั้ง Shanghai University of Electric Power, Zhenfa New Energy Group,

โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเรียนรู้หรือการฝึกทักษะทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัย และการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการรับนิสิตที่มีศักยภาพเข้าสู่การเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัยร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการพัฒนาการวิจัย ให้ที่ฝึกงานแก่นิสิตตามตำแหน่งงานว่างของสถาบันหรือบริษัท และประกาศตำแหน่งงานว่างของบริษัทให้กับนิสิตและรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามความต้องการขององค์กร และมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีที่จะสร้างความร่วมมืออันจะนำมาซึ่งความสนใจและประโยชน์ร่วมกัน

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ข่าว : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
ที่มา : คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 …