Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้อง B-411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ จันไต้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และให้ความเข้าใจแก่นิสิตคณะเทคโนโลยี

ข่าว สำนักคอมพิวเตอร์
ภาพ คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …