Upcoming Events
Home / ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/ค่านิยม/เป้าหมาย

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/ค่านิยม/เป้าหมาย

ปรัชญา

“ผู้มีปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถสูงทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการบริหารที่ดี

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้การยอมรับทั้งในระดับชาติและสากลยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของคณะ สู่คณะสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร (วัฒนธรรมองค์กร; Core Value)

S3

S = Synergy รวมพลังกันทำงาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างสร้างสรรค์ (innovation) อย่างมืออาชีพ (Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลสำเร็จ  (Achievemnet)
S = Strategy Execution การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การทำงานโดยเดินตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
S = Social Responsibility สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึงนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนอย่างจริงจัง

เอกลักษณ์

การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อัตลักษณ์

นิสิตกับการช่วยเหลือสังคม และชุมชน

เป้าหมายหลักในช่วง 4 ปี(2559-2561) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับนานาชาติอย่างน้อยร้อยละ 40
2. ทุกหลักสูตรต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการประเมินประกันคุณภาพภายนอก
รอบที่ 4
3. ยกระดับคณะวิชาหรือสาขาวิชาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับการรับรองในระดับสากล
4. พัฒนาคณะหรือสาขาวิชาที่มีศักยภาพให้เป็นคณะหรือสาขาวิชาชั้นนำของอาเซียน
5. ผู้สำเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างน้อยร้อยละ 40 ของนิสิตแต่ละหลักสูตร และร้อยละ 50 ในระดับคณะ
6. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานทำของบัณฑิตเพิ่มขึ้น และมีงานทำอย่างน้อยร้อยละ 75 ในทุกหลักสูตร
7. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏใน ฐานข้อมูล Scopus/ISI เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ในฐานข้อมูล ISI
8. คณะมีผลงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
9. คณะมีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาจารย์ทั้งหมดใน 4 ปีข้างหน้า โดยร้อยละ 25 ของอาจารย์ที่ครบระยะเวลาขอกำหนดตำแหน่ง มีการยื่นเรื่องเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
10. บุคลากรของคณะมีความสุขในการปฏิบัติงานและนิสิตมีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน