Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสถาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 35 รายการ ของคณะเทคโนโลยี

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสถาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 35 รายการ ของคณะเทคโนโลยี

ที่มา: งานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงทางการเกษตร

Home / ประกวดราคา / ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 20 รายการ ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 20 รายการ ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส

ที่มา: งานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงทางการเกษตร