Upcoming Events
Home / บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
โทรภายใน : 1848
หน้าที่ : กำกับดูแล และแนะนำ การบริหารงานในสำนักงานเลขานุการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทรภายใน : 1849
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร, งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1842
หน้าที่ : งานนโยบายและแผน, งานประกัน, งาน กพร.
 ชื่อ-สกุล : นางนุชนาถ ประมาคะตัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน : 1801
หน้าที่ : งานเลขานุการ, งานประชุม, งานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : นายสันต์ ปัจฉิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1850
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ, งานพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภานี ชินพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1846
หน้าที่ : งานบัญชี, งานการเงิน, งานพัสดุ, งานบริหารความเสี่ยง
ชื่อ-สกุล : นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1819
หน้าที่ : งานการเงิน, งานพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทรภายใน : 1841
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ, งานวิชาการ
ชื่อ-สกุล : นายยุทธชัย อุทัยแพน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรภายใน : 1844
หน้าที่ : งานบัณฑิต, งานวิจัย
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรภายใน : 1840
หน้าที่ : งานพัฒนานิสิต
  ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัค ลี้สงวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน : 1800
หน้าที่ : งานสารบรรณ, ศิลปและวัฒนธรรม, การจัดการความรู้
ชื่อ-สกุล : นายตังธสิน เทพทองพูน
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
โทรภายใน : 1851
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่, งานไฟฟ้า, งานประปา, งานโทรศัพท์
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย แฝงลำดวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรภายใน : 1804
หน้าที่ : งานคอมพิวเตอร์, งานโสตทัศนูปกรณ์
  ชื่อ-สกุล : นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรภายใน : 1802
หน้าที่ : งานเว็บไซต์, งานประชาสัมพันธ์, งานคอมพิวเตอร์, งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล : นายประธาน ทูลธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน
โทรภายใน : 1843
หน้าที่ : งานยานยนต์
ชื่อ-สกุล : นายพงศพัศ ละอองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรภายใน : 1847
หน้าที่ : งานอัดสำเนา, รับ-ส่ง จดหมายและพัสดุ
  ชื่อ-สกุล : นายชรินทร์ ทองดา
ตำแหน่ง : 
พนักงานขัยรถยนต์
โทรภายใน : –
หน้าที่ : งานยานยนต์
ชื่อ-สกุล : นายสังคม ศรียศ
ตำแหน่ง : 
พนักงานทั่วไป
โทรภายใน : –
หน้าที่ : งานภูมิทัศน์
  ชื่อ-สกุล :นายปริญญา เหล่าไชย
ตำแหน่ง : 
พนักงานทั่วไป
โทรภายใน : –
หน้าที่ : งานภูมิทัศน์