Upcoming Events
Home / บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 1389077135 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389845116 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ บุษบา ธระเสนา
ตำแหน่ง :
อาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1385220294 ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
ตำแหน่ง :
 ศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389845063 ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย บุตคุป 
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389085329 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
ประวัติและผลงานวิจัย
 มลฤดี เชาวรัตน์ ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389085531 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติและผลงานวิจัย
 1389085463 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะเทคโนโลยี
› ประวัติและผลงานวิจัย
 1389845009 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
ประวัติและผลงานวิจัย
 1389845091 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ นิตยา คอนสาร
ตำแหน่ง : 
อาจารย์
› ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : 
อรองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ประวัติและผลงานวิจัย

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสุนทรี โทฮาด ชื่อ-สกุล : นางสุนทรี โทฮาด
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน : 1830
ชื่อ-สกุล : นางสาวพะงา ยืนยาว
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หมายเลขภายใน : 1838
ชื่อ-สกุล : นายสุริยา คลังแสง
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
หมายเลขภายใน :