Upcoming Events
Home / ทุนอุดหนุนงานวิจัย

ทุนอุดหนุนงานวิจัย

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ ..2562 ( * ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ )

  1. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562
  2. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562
  3. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562
  4. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ ทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562

 

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ ..2561

  1. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561
  2. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561