Upcoming Events
Home / งานสารบรรณ

งานสารบรรณ

– แบบฟอร์มคำสั่ง
– แบบฟอร์มประกาศ
– แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
– แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
– แบบฟอร์มหนังสือภายใน
– แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์
– แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
– แบบฟอร์มสรุปการประชุมการจัดการความรู้ (KM)
– ตัวอย่างหนังสือตอบขอขอบคุณ
– แบบฟอร์มการส่งหนังสือ
– แบบฟอร์มใบนำส่งแฟกซ์
– แบบฟอร์มซองจดหมายขนาดเล็ก
– แบบฟอร์มซองจดหมายขนาดใหญ่
– แบบฟอร์มการนำส่งไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาicon_17แก้ไขล่าสุด 30-07-2562
– ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อicon_17แก้ไขล่าสุด 30-07-2562
– ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ Engicon_17แก้ไขล่าสุด 30-07-2562