Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี (เทคโนฟาร์มแฟร์) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “มหกรรมบริการวิชาการ” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่นาสีนวน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางวิชาการ

ภายในงานมีกิจกรรมการอบรมภาคบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดแสดงนิทรรศการจากงานวิจัย งานบริการวิชาการต่างๆ อาทิ การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า, Tissue Culture, การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท, โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น (หลักสูตรระยะสั้น) ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท, โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย), การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ), การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู การเพาะกบนอกฤดู การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร อบรมการปลูกเมล่อน อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน อภิราม ทามแก้ว

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี  ม …

Home / ข่าวเด่น / งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

รายชื่อผู้สมัคร การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า(อัพเดท 24-11-63)

การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ผศ.รุสดา
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สุพรรษา ศิริจันทพันธ์
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. อ.ชูพักตร์
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายอรรถพล เนื่องโคตะ
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. พัชรินทร์ ดวงพร้อม
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. พัชรา ขวัญเมือง
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. พิชญาภัค  บัวระภา
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. วรรณี สมัปปิโต
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นิจฉรา ทูลธรรม

รายชื่อผู้สมัคร การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ (อัพเดท 27-11-63)

การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เกษรา มุงคุลโคตร
การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ชาญยุทธ แถมวัน
การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางสาว อัญชญา นะคะจัด
การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ศิริญญา พลชามาตร์
การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางสาววรัญญา กันยาประสิทธิ์
การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. พิชชารัตน์ สุนทมาลา
การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. วรรณี สมัปปิโต

รายชื่อผู้สมัคร Tissue Culture (อัพเดท 27-11-63)

Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นายกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นางพรลภัส เอแวนซ์
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นางพรลภัส เอแวนซ์
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. โจว์ แพททริค เอแวนซ์
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. ยงยุทธ ดวงพร้อม
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นายประภาส เขตบุรี
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. นิ่มนวล จันทรุญ
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. บุษกร ทองใบ
Tissue Culture 30 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 16.00 น. วรรณี สมัปปิโต

รายชื่อผู้สมัคร การผลิตไส้กรอกอีสาน (อัพเดท 27-11-63)

การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สุพรรษา ศิริจันทพันธ์
การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ผศ.รุสดา
การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายยุทธชัย อุทัยแพน
การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางสุชาราวตรี  มาบุญธรรม
การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. อิสราภรณ์  สมบุญวัฒนกุล
การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายประธาน ทูลธรรม
การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. วรรณี สมัปปิโต

รายชื่อผู้สมัคร โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (อัพเดท 27-11-63)

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางกรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เกสินี หมื่นไธสง
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. รุศดา แก้วมาตย์
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. อ.ชูพักตร์
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. พัชรินทร์ ดวงพร้อม
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นางสุชาราวตี  มาบุญธรรม
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายยุทธชัย อุทัยแพน
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นวลละออง อรรถรังสรรค์
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นิจฉรา ทูลธรรม
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. จารุนันท์ นันทะเสน
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นส.พิชญภัคร  บัวระพา
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นางสาวญาณิสา ดาวขจร
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ธวัช ชินราศรี
โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. อรวรรณ อรุณแสงสีสด

รายชื่อผู้สมัคร การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู (อัพเดท 27-11-63)

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางกรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ชนะพร เร่งสูงเนิน
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ดร.ชินภัทร ปัญญาชีวภัค
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นิ่มนวล จันทรุญ
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. จุฬารัตน์ หอมนาน
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายประภาส เขตบุรี
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายประภาส เขตบุรี
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ชนะพร เร่งสูงเนิน
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. บุษกร ทองใบ
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู 2 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ธวัช ชินราศรี

รายชื่อผู้สมัคร การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง (อัพเดท 27-11-63)

การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 1 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายสันติ   ปัดชาสี
การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 1 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ศิษฐิพัสส์ จันทร์ลุน

รายชื่อผู้สมัคร การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย (อัพเดท 27-11-63)

การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เอกรัฐ สุดชา
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายสันติ  ปัดชาสี
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายสันติ   ปัดชาสี
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นิตยา คอนสาร
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ยงยุทธ ดวงพร้อม
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สุพันธ์ สระมูล
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สุพันธ์ สระมูล
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายประภาส เขตบุรี
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายสันติ  ปัดชาสี
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 5 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. ว่าที่ร้อยโท วิเชษฐ  หลุดพา
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. รัฐวัชร์  นิธิรัฐพัฒน์
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายนฤทฤษฎ์ ศรีหาบุตร
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายเมธา สีหานาท
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สุวรินทร์​ พลอาสารัตน์
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางพรลภัส เอแวนซ์
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายโจว์ แพททริค เอแวนซ์
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางพรลภัส เอแวนซ์
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางสุนทรี  โทฮาด
การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. ธวัช ชินราศรี

รายชื่อผู้สมัคร การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร (อัพเดท 27-11-63)

การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายสรศักดิ์  เสน่ห์วงค์
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายสันติ   ปัดชาสี
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายวรพล  ติวเฮือง
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายณัฐดนัย กองฝ่าย
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายอรรถพล เนื่องโคตะ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. สุพันธ์ สรมูล
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายสันติ  ปัดชาสี
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นางสาวยุวเรศ  หลุดพา
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ยงยุทธ ดวงพร้อม
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. รัฐวัชร์  นิธิรัฐพัฒน์
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. อ.เสนีย์ เครือเนตร
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. อ.เสนีย์ เครือเนตร
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. ศิษฐิพัสส์ จันทร์ลุน
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร 4 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. เสนีย์ เครือเนตร

รายชื่อผู้สมัคร อบรมการปลูกเมล่อน (อัพเดท 27-11-63)

อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางพรลภัส เอแวนซ์
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นิตยา คอนสาร
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายเมธา สีหานาท
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. พีรยา โชติถนอม
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. อนิรุทธ์ โชติถนอม
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายธามัน ราร่องคำ
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายราญ ทะราศรี
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายประริญญา เหล่าไชย
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางจันทร์ศรี ไชยสุมัง
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางพงศ์เพชร รอดทอด
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายทองสุข เรื่องรัตน์
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายชาติชาย เรืองรัตน์
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นายนิคม ชอบกล้า
อบรมการปลูกเมล่อน 5 ธันวาคม 2563 09.00 – 12.00 น. นางสาววรัญญา กันยาประสิทธิ์

รายชื่อผู้สมัคร อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (อัพเดท 27-11-63)

อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. ยงยุทธ ดวงพร้อม
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายธามัน ราร่องคำ
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายราญ ทะราศรี
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายประริญญา เหล่าไชย
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นางจันทร์ศรี ไชยสุมัง
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นางพงศ์เพชร รอดทอด
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายทองสุข เรื่องรัตน์
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายชาติชาย ทองสุข
อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ธันวาคม 2563 13.00 – 16.00 น. นายนิคม ชอบกล้า

การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี (อัพเดท 27-11-63)

การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี 30 พฤศจิกายน 2563 09.00 – 12.00 น. นาย ศิษฐิพัสส์ จันทร์ลุน
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้อง TA112
09.00 – 12.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย) ศูนย์ฝึกอบรม นาสีนวน ห้อง SA219
09.00 – 12.00 น. การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA301
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA112
13.00 – 16.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน เวทีกลาง
13.00 – 16.00 น. Tissue Culture  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA317
13.00 – 16.00 น. การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA301
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA
09.00 – 12.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย) ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA219
09.00 – 12.00 น. การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA301
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA
13.00 – 16.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน เวทีกลาง
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การเพาะกบนอกฤดู ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA302
09.00 – 12.00 น. การผลิตไส้กรอกอีสาน*ค่าลงทะเบียน 50 บาท ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA301
09.00 – 12.00 น. การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA101
09.00 – 12.00 น. การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ คณะเทคโนโลยี (ขามเรียง) ห้อง TA201
09.00 – 12.00 น. การเพาะกบนอกฤดู ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA302
13.00 – 16.00 น. อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA219
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย คณะเทคโนโลยี (ขามเรียง) ห้อง TA106-108
13.00 – 16.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย คณะเทคโนโลยี (ขามเรียง) ห้อง TA106-108
13.00 – 16.00 น. อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA219
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การผลิตโยเกริต์เพื่อการค้า คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA117
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น*ค่าลงทะเบียน 1000 บาท คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA103
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA101
09.00 – 12.00 น. การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA201
13.00 – 16.00 น. Tissue Culture คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA317
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น*ค่าลงทะเบียน 1000 บาท คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA103
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA101
13.00 – 16.00 น. การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA201
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. อบรมการปลูกเมล่อน ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้อง SA219
09.00 – 12.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA 106-108
13.00 – 16.00 น. การผลิตและการตลาดเมล่อนอย่างมืออาชีพ*ค่าลงทะเบียน 400 บาท ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน SA219
13.00 – 16.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA106-108
นิทรรศการ สถานที่
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้องนิทรรศการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
การแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดโลกทัศน์หลักสูตรสัตวศาสตร์
เปิดโลกทัศน์หลักสูตรสัตวศาสตร์
ชุดเพาะฟักปลานิลแบบเคลื่อนที่

TECHNO CHECK ALSO

มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “MSU ALUMNI INSPIRATION ศิษย์เก่าบันดาลใจ”

เมื่อวันที่ 11 …

Home / ประชาสัมพันธ์ / งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 18 (Techno Farm Fair #18)

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 18 (Techno Farm Fair #18)

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 18 (Techno Farm Fair #18) ในวันที่ 10 – 14 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าป้าย มมส. (ม.ใหม่) ภายในงานพบกับกิจกรรมการประกวด นิทรรศการ การอบรมและกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน
Facebook Page : Techno Farm Fair

ประกวดตำสะดิ้ง แซบสะเดิด

ประกวดส้มลาบสะเดิด แซบสะดิ้ง

ประกวดการประกวดไก่ต่อ-ไก่ตั้งสายพันธุ์ดั้งเดิม เพื่อการอนุรักษ์ (ประเภทขยันขัน)

ประกวดไก่แจ้สวยงาม

– ประกวดไก่แจ้สวยงาม

10 มค 63 8.30-12.00 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ลงทะเบียนคลิกเลย
10 มค 63 8.30-12.00 เทคนิคการเลี้ยงและการให้อาหารโคเนื้อ-โคขุน ลงทะเบียนคลิกเลย
10 มค 63 13.00-15.00 อบรมเบเกอร์รี่ ลงทะเบียนคลิกเลย
11 มค 63 9.00-12.00 การอบรมปลูกเมล่อนแบบดิจิทัล ลงทะเบียนคลิกเลย
11 มค 63 13.00-15.00 เกษตรกรไทยก้าวไกลด้วยดิจิทัล ลงทะเบียนคลิกเลย
12 มค 63 9.00-12.00 การออกแบบปรับปรุงฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ลงทะเบียนคลิกเลย
12 มค 63 13.00-15.00 ต้นไม้พูดได้ผ่านระบบ IT ลงทะเบียนคลิกเลย
13 มค 63 13.00-15.00 การแปรรูปเนื้อสัตว์ การทำแหนมและไส้หรอก ลงทะเบียนคลิกเลย
14 มค 63 9.00-12.00 ไส้เดือนเพื่อนเกษตรกร ลงทะเบียนคลิกเลย

อัพเดท: 07  มกราคม 2563

1.  Hall of Fame

– โครงการกล่องข้าวน้อยให้แม่

– โครงการผักสวนครัวน้อยให้แม่

– โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้

– โครงการนิทรรศการและการสาธิตการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารจากOTOP และ SME

2. ผลผลิตจาก Techno Farm

– คุกกี้งาดำ

– กล่องข้าวน้อยให้แม่ (หมู/ข้าวเหนียว)

– ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ปลูกผักลงดิน

– ข้าวร้อยไร่

– น้ำสมุนไพร

– บรรจุภัณฑ์ใบไม้ 7

– โครงการสโมสรนิสิต

3. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ธุรกิจ

4. โครงการกิจกรรมภาควิชา/สาขาวิชา/ส่วนกลาง

5. นิทรรศการคณะวิทยาการสารสนเทศ

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 20.00 น. นิทรรศการวิชาการภาควิชา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เต็นท์นิทรรศการ

โดมกิจกรรมกลาง

10.00 – 12.00 น. อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สาขาการประมง โดมกิจกรรมกลาง
13.00 – 16.00 น. อบรมเบอเกอรี่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี
15.00 – 18.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรม เวทีกลาง
15.00 – 16.30 น. พิธีเปิดงาน

–          ชุดการแสดงที่ 1

–          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

–          คณบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวรายงาน

–          ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวเปิดงาน

–          ชุดการแสดงที่ 2

–          ประธาน และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ

เวทีกลาง
18.00 – 22.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต เวทีกลาง
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เต็นท์จัดนิทรรศการ

โดมกิจกรรมกลาง

11.00 – 16.00 น. คลินิกการเกษตร เกษตรดิจิทัล และอุสาหกรรมเกษตรดิจิทัล เต็นท์นิทรรศการ

 

09.00 – 12.00 น. อบรมการปลูกเมล่อน โดมกิจกรรมกลาง
13.00 – 15.00 น. การเสวนาเกษตรไทยก้าวก้าวอย่างไรในยุคดิจิทัล

คณะเทคโนโลยี

เวทีกลาง
17.00 – 20.00 น. การประกวดส้มตำลีลา เวทีกลาง
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เต็นท์นิทรรศการ

 

11.00 – 16.00 น. คลินิกการเกษตร เกษตรดิจิทัล และอุสาหกรรมเกษตรดิจิทัล เต็นท์นิทรรศการ

 

10.00 -12.00 น. การประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้งสายพันธ์ดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์ โดมกิจกรรมกลาง
09.00 – 16.00 น. การประกวดไก่แจ้สวยงาม โดมกิจกรรมกลาง
13.00 – 16.00 น. การเสวนาต้นไม้พูดได้ด้วยระบบไอที

คณะวิทยาการสารสนเทศ

เวทีกลาง
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 20.00 น. นิทรรศการวิชาการภาควิชา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เต็นท์นิทรรศการ

 

11.00 – 16.00 น. คลินิกการเกษตร เกษตรดิจิทัล และอุสาหกรรมเกษตรดิจิทัล เต็นท์นิทรรศการ

 

09.00 – 12.00 น. อบรมเทคนิคการเลี้ยงโคเนื้อ–โคคุนและการให้อาหารโคเนื้อ-โคคุน โดมกิจกรรมกลาง
13.00 – 16.00 น. อบรมการแปรรูปเนื้อสัตว์(การทำแหนม และไส้กรอก) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
17.00 – 20.00 น. การประกวด Cover Dance เวทีกลาง
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้า

คณะเทคโนโลยี

09.00 – 12.00 น. อบรมไส้เดือนเพื่อเกษตรกร  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดมกิจกรรมกลาง

อัพเดท: 03 มกราคม 2563

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ ร …

Home / ข่าวเด่น / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (TECHNO FARM FAIR)

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (TECHNO FARM FAIR)

> ประกวดส้มตำลีลา

> ประกวดไก่แจ้สวยงามจังหวัด มหาสารคาม

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์

 

นิทรรศการ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

 

นิทรรศการ

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นิทรรศการ

1. สาขาสัตวศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

 

นิทรรศการ

2. สาขาประมง

ผลิตภัณฑ์

 

นิทรรศการ

> วงดนตรี

> การแสดงของนิสิต

กำหนดการวันเกษตรและเทคโนโลยีประจำปี 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 – 10.00 น. ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ณ เต็นท์อำนวยการ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
10.15 – 12.00 น. ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ (ต่อ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ณ เต็นท์อำนวยการ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 13.00 – 14.45 น.  ผู้ร่วมงานลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
14.45 – 14.50 น.  ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.50 – 15.00 น.  ชมชุดการแสดงที่ 1 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 15.00 – 15.30 น.  ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

– อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวต้อนรับ

– คณบดีคณะเทคโนโลยี

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม  กล่าวรายงานโครงการงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

– ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา กล่าวเปิดงาน

– พิธีผูกผ้าขาวม้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ประธานในพิธี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน

– ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายรูปบนเวที

– ท่านคณบดีรับมอบเงินสนับสนุนในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 จากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

– ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนงานฯ

เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 15.30 – 15.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ณ เต็นท์อำนวยการ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 15.45 – 16.00 น.  ชมชุดการแสดงที่ 2 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 16.00 – 18.00 น.  ประธานในพิธี และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้า เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 18.00 น. เป็นต้นไป  ชมการแสดง นิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานฯ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
เวลา กิจกรรม สถานที่
กิจกรรมอบรม”การทำอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่น”

จัดโดย สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.00 – 09.30 น.  กล่าวเปิดโครงการ  โดย ประธานหลักสูตร เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.30 – 10.30 น.  อบรมการทำอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่น  (ภาคทฤษฎี) โดยวิทยากรพิเศษ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.00 – 12.00 น.  อบรมการทำอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่น  (ภาคทฤษฎี)  (ต่อ) โดยวิทยากรพิเศษ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 13.00 – 14.30 น.  อบรมการทำอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่น  (ภาคปฏิบัติ) โดยวิทยากรพิเศษ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.45 – 16.00 น.  อบรมการทำอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบท้องถิ่น  (ภาคปฏิบัติ)  (ต่อ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียงง
 16.00 – 16.30 น.  ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัย เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 16.30 น.  กล่าวปิดงานการอบรม เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 กิจกรรม “ประกวดส้มตำลีลา”
 17.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 18.00 – 18.10 น.  พิธีเปิดการประกวด กล่าวเปิดงาน โดย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายอาคารสถานที่และบริการวิชาการ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 18.10 – 19.30 น.  เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 19.30 – 19.40 น.  ชมชุดการแสดง ชุดที่ 1 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 19.40 – 20.20 น.  ประกาศผู้เข้ารอบ 5 ทีม สุดท้าย เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 20.20 – 20.50 น.  เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 20.50 – 21.00 น.  ชมการแสดง ชุดที่ 2 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 21.00 – 21.30 น.  ประกาศผลการประกวด มอบรางวัล เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
เวลา กิจกรรม สถานที่
 กิจกรรมอบรม “การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดิน”
จัดโดย สาขาเทคโนโลยีการเกษตรภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 08.30 – 08.45 น.  ประธานกล่าวเปิดการอบรม เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 08.45 – 09.00 น.  บรรยายให้ความรู้เรื่องปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดิน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.30 – 10.45 น.  อบรมให้ความรู้ปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดิน (ต่อ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.45 – 12.00 น.  ถาม-ตอบ  และประเมินการอบรม เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
ปิดกิจกรรมการอบรม
เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 13.00 น. เป็นต้นไป  ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
เวลา กิจกรรม สถานที่
 กิจกรรมอบรม “การผลิตไส้กรอกหมู ไส้อั่วและแหนมตุ้ม”

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 09.00 – 10.00 น.  บรรยายเกี่ยวกับการผลิตไส้กรอกหมู ไส้อั่วและแหนมตุ้ม ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 10.15 – 12.00 น.  อบรมการผลิตไส้กรอกหมู ไส้อั่วและแหนมตุ้ม ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
ปิดกิจกรรมการอบรม
ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 กิจกรรมอบรม “การปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์”จัดโดยสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 08.30 – 08.45 น.  ประธานกล่าวเปิดการอบรม แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 08.45 – 09.00 น.  บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.30 – 10.45 น.  อบรมให้ความรู้การปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(ต่อ) แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.45 – 12.00 น.  ถาม-ตอบ  และประเมินการอบรม แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
ปิดกิจกรรมการอบรม
แปลงสาธิตการเกษตร ณ ลานหน้าป้าย มมส
เขตพื้นที่ขามเรียง
 กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม”จัดโดย สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด- ประธานสาขาวิชาประมง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล กล่าวรายงาน

– คณบดีคณะเทคโนโลยี

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม กล่าวเปิดการอบรมฝึกอบรมเกษตรในหัวข้อ

 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.30 – 10.30 น.  – ชนิดปลาสวยงามของไทยและต่างประเทศ
– การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม (ปลากัด ปลาทอง ปลาหมอสี ปลาออกลูกเป็นตัว และกุ้งเครฟิช) รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.30 – 10.45 น.  ฝึกอบรมเกษตรในหัวข้อ  เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.45 – 12.00 น. – อาหารและการให้อาหารปลาสวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน

 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  ฝึกอบรมเกษตรในหัวข้อ  เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 13.00 – 14.00 น.  – คุณภาพน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม- โรคปลาสวยงามและการป้องกัน

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.00 – 14.15 น.  ฝึกอบรมเกษตรในหัวข้อ  เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.15 – 16.30 น.  – การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มปลาสวยงาม- ธุรกิจและตลาดปลาสวยงาม

ปิดการอบรม

 เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 16.30 น. เป็นต้นไป  ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
เวลา กิจกรรม สถานที่
 กิจกรรมอบรม/เสวนาทางวิชาการเรื่อง“ไก่สวยงามพันธุ์พื้นเมืองผัสสาหารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์”

จัดโดย สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.00 – 09.30 น.  กล่าวเปิดโครงการ โดย ประธานหลักสูตร เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 09.30 – 10.30 น.  การเสวนา เรื่อง ไก่สวยงามพันธุ์พื้นเมืองผัสสาหารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (ช่วงที่ 1) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.00 – 12.00 น.  การเสวนา เรื่อง ไก่สวยงามพันธุ์พื้นเมืองผัสสาหารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (ช่วงที่ 1)  (ต่อ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 13.00 – 14.30 น.  การเสวนา เรื่อง ไก่สวยงามพันธุ์พื้นเมืองผัสสาหารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (ช่วงที่ 2)  (ต่อ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 14.45 – 16.00 น.  การเสวนา เรื่อง ไก่สวยงามพันธุ์พื้นเมืองผัสสาหารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (ช่วงที่ 2)  (ต่อ) เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 16.00 – 16.30 น.  กล่าวปิดงานเสวนา เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 16.30 น. เป็นต้นไป  ชมการแสดง นิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานฯ เวทีกลาง ณ โดมใหญ่ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียงง
กิจกรรม “อบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่”
จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 09.00 – 09.15 น.  กล่าวเปิดงานโดย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 09.15 – 10.45 น.  อบรมการทำเค้กกล้วยหอม  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 10.45 – 11.00 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 11.00 – 12.00 น.  อบรมการทำเค้กกล้วยหอม (ต่อ)  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 13.00 – 14.30 น.  อบรมการทำเอแคลร์  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 14.30 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 15.00 – 16.30 น.  อบรมการทำคาราเมลตัสตาร์ท
ปิดการอบรม
 ห้อง TA101 ชั้น 1 ณ คณะเทคโนโลยี
มมส เขตพื้นที่ ขามเรียง
 16.30 น. เป็นต้นไป  ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 – 18.30 น. ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
เวลา กิจกรรม สถานที่
กิจกรรม “ประกวดไก่แจ้สวยงามจังหวัดมหาสารคาม”

จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชมรมไก่แจ้ไทยโบราณแห่งประเทศไทยและกลุ่มผู้เลี้ยงไก่แจ้

 09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 10.00 – 13.00 น. ผู้ร่วมงานและผู้เข้าประกวด ร่วมชมนิทรรศการไก่แจ้ไทยโบราณและการเลี้ยงไก่แจ้ ให้ประสบความสำเร็จ  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการเริ่มตัดสิน การประกวดไก้แจ้ ทั้ง 13 ประเภท มอบรางวัล  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง
 16.30 น. เป็นต้นไป  ชมนิทรรศการ แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ  ณ ลานหน้าป้าย มมส เขตพื้นที่ขามเรียง

แผนที่

แผนที่จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)

แผนที่จาก อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม(หอนาฬิกา)

*** ติดต่อสอบถาม : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-437-54333 ,0-437-54085 ต่อ 1852

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …

Home / ข่าวเด่น / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (TECHNO FARM FAIR)

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (TECHNO FARM FAIR)

> ประกวดหุ่นไล่กา

> ประกวดฟาดแส้คาวบอย พ่นไฟ และแต่งกาย

> ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊ก และปามูลวัว)

> อบรมการทำอาหารเลี้ยง จิ้งหรีด (รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี)

> อบรมทำน้ำสลัดผัก (ผศ.สิริพร ลาวัลย์)

> อบรมเพาะเห็ด (อ.สำเร็จ สีเครือดง)

> อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล)

> อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม  (ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี)

> อบรมการทำนมเปรี้ยว พร้อมดื่ม (ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์) ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊ก และปามูลวัว)

> เสวนา เกษตรไทย ก้าวไกล ด้วย Smart farm โดย ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์

–     นมเปรี้ยวโยเกริต์พร้อมดื่ม

–     พืชเพาะเลี้ยงนื้อเยื่อ

–      ไวน์

นิทรรศการ

–      การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

–     ผลิตภัณฑ์อาหาร

–     เครื่องดื่ม

–     เบเกอรี่

นิทรรศการ

–     Smart Foods

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นิทรรศการ

–     นิทรรศการ ทุกชั้นปี ปี 1- ปี 4 และ บัณฑิตศึกษา ผลิตภัณฑ์ ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำและกิจกรรมของหน่วยตรวจรับรองข้าว GAP  & Organic

1. สาขาสัตวศาสตร์

ผลิตภัณฑ์

–     ชั้นปีที่ 1 ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง เช่น ลูกไก่พื้นเมือง

–     ชั้นปีที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกย่าง ลูกชิ้นย่าง ยำลูกชิ้น

–     ชั้นปีที่ 3 บาร์บีคิวไก่ บาร์บีคิวหมู น้ำ ข้าวไข่เจียว

–     ชั้นปีที่ 4 ไก่ย่างนาสีนวน ข้าวเหนียว เมล่อน

นิทรรศการ

–     การผลิตสัตว์

2. สาขาประมง

ผลิตภัณฑ์

–     แปลงฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว

–     Aquaponic

–     การปลาสวยงาม

–     นิทรรศการปลาสวยงาม

นิทรรศการ

–     นิทรรศการแสดงแปลงฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว

–     นิทรรศการ Aquaponic

–     นิทรรศการแสดงการเลี้ยงปลาสวยงาม

> วงดนตรี

> การแสดงของนิสิต

กำหนดการวันเกษตรและเทคโนโลยีประจำปี 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30 – 14.45 น. ลงทะเบียน
14.45 – 15.00 น. ชมชุดการแสดงที่ 1 เวทีกลาง
15.00 – 15.30 น. พิธีเปิด เวทีกลาง
15.30 – 15.45 น. ชมชุดการแสดงที่ 2 เวทีกลาง
15.45 – 17.00 น. ประธานในพิธี และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้า เต้นท์งาน
14.30 – 17.00  น. ประกวดหุ่นไล่กา
เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00 – 12.00 น. อบรมการทำอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด (รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี)  บูธ สาขาสัตวศาสตร์
13.30 – 16.30 น. อบรมทำน้ำสลัดผัก (ผศ.สิริพร ลาวัลย์) ห้อง SA302
13.30 – 17.00 น. อบรมเพาะเห็ด (อ.สำเร็จ สีเครือดง) บูธ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
14.00 – 18.00 น. ประกวดฟาดแส้คาวบอย พ่นไฟ และแต่งกาย บูธ สาขาสัตวศาสตร์
เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00 – 12.00 น. เสวนา เกษตรไทย ก้าวไกลด้วย Smart farm (ดร.วิญญู สะตะ) ห้อง SA216
09.00 – 16.00 น. อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล) ห้อง SA301
09.00 – 15.00 น. อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม(ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี) ห้อง SA302
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. อบรมการทำนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม(ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์) ห้อง SA301
09.00 น.เป็นต้นไป ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊ก และปามูลวัว) สนาม
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 18.00 น. ชมงานออกร้าน นิทรรศการและสวนดอกไม้

แผนที่

แผนที่จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่ สวนสุขภาพ)

แผนที่จาก อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม(หอนาฬิกา)

*** ติดต่อสอบถาม : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-437-54333 ,0-437-54085 ต่อ 1852

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (TECHNO FAIR)

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (TECHNO FAIR)

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญพบกับ นิทรรศการ/การอบรมสาธิต/ผลงานบริการวิชาการจากน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ, กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด, การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์/กิจกรรมบันเทิงมากมายตลอดงาน รายละเอียดเพิ่มสามารถติดตามได้ที่นี่ : www.techno.msu.ac.th

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 คณะเทคโนโลยี

› การประกวดไก่งวงเขตอำเภอกันทรวิชัย รางวัลในการประกวด 3 สายพันธุ์
› ประกวดจัดตู้ปลาและประกวดปลากัด

› อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
› อบรม “เนสท์เล่ นักชงมืออาชีพ รุ่น 2” (ช่วงเช้าและบ่าย รอบละ 30 คน)
› การสัมมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม INSITE

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Good Lifte by Biotech :
› อาหารและเครื่องดื่มหมัก (ไส้กรอกปลานิล/โยเกิร์ตคีเฟอร์/ไวน์)
› เพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อพืช
› อาหารอินทรีย์ปลอดภัยจากพืชและสัตว์

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ Food Night Market :
› ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ, เบเกอรี่ และเครื่องดื่มจากผลงานภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
› ผลผลิตทางการเกษตร, สับปะรดสี, ออกร้านรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ด
หน่วยตรวจคุณภาพข้าวเปลือกฟรี (ตรวจฟรี 150 ตัวอย่าง จำกัด 1 คนต่อ 1 ตัวอย่าง)
› ผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่งวง
› ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง, ไก่งวง, กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง อ.กันทรวิชัย, ไก่ไข่จากโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ, นกกระทา, ขี่ม้า, โชว์พ่นไฟ ฟาดเเซ่
› Fish Product
› Live feed starter kit
› นิทรรศการแสดงโมเดลจำลองรูปแบบการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลานิล
› การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

› การแสดงโปงลาง วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
› วงดนตรี แสงสีเสียง และกิจกรรมการแสดงจากนิสิตแต่ละสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี
› การแสดงหนังตะลุง

กำหนดการงานวันเกษตรและเทคโนโลยี

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
10.00–12.00 น. การประกวดจัดตู้ปลาและประกวดปลากัด บูธสาขาประมง
16.00–17.00 น. ชมชุดการแสดงที่ 1 เวทีกลาง
17.00–18.00 น. พิธีเปิดงาน เวทีกลาง
– คณบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวรายงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวเปิดงาน
– ชุดการแสดงจาก วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ประธาน และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ
เวทีกลาง
18.00–22.00 น. ชมชุดการแสดงที่ 2 เวทีกลาง
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
09.00–12.00 น. เสวนาทางเลือกทางรอดการเลี้ยงไก่งวง บูธสาขาสัตวศาสตร์
09.00–15.30 น. อบรม “เนสท์เล่ นักชงมืออาชีพ รุ่น 2” ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 และช่วงบ่าย เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง TA101
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
08.30-16.00 น. อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้อง TA114
09.00–12.00 น. การสัมมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม INSITE ห้องประชุม 1 (TA201) คณะเทคโนโลยี
18.00–22.00 น. กิจกรรมของนิสิตคณะเทคโนโลยี บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. – นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี

*** ติดต่อสอบถาม : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-437-54333 ต่อ 1800 โทรศัพท์ 0-437-54085 อีเมล์ faculty.techno.msu@gmail.com

ผู้สนับสนุน

np-making-more-possible-logo

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน

TECHNO CHECK ALSO

คณะผู้บริหาร สถาบัน (สท.) และ (สวทช.)ประชุมร่วมกับคณะเทคโนลยี มมส

เมื่อวันที่ 11 …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 (Techno Fair 2015)

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 (Techno Fair 2015)

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 912 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญพบกับ นิทรรศการ/การอบรมสาธิต/ผลงานบริการวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ, กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด, การจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์/กิจกรรมบันเทิงมากมายตลอดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่นี่ : www.techno.msu.ac.th

ข้อมูลการ icon0005 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558




  • ประเภทการประกวด/แข่งขัน 

  • ประเภทการอบรม/สาธิต

  • ประเภทนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

  • ประเภทกิจกรรมบันเทิง



นิทรรศการวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– โยเกิร์ต และอาหารหมักพื้นเมือง, น้ำผลไม้และน้ำผลไม้หมัก, อาหารปลอดภัยไร้สารพิษ, การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การผลิตกระดาษด้วยวัสดุจากวัชพืช
นิทรรศการวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
– การแสดงผลิตภัณฑ์, บริการวิชาการด้านการวัดภาวะโภชนาการ และข้อมูลวิชาการ
นิทรรศการวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
– จำหน่ายผลิตภัณฑ์, อาหารสุขภาพ, จำหน่ายกระบองเพชร, สับประรดสี/น้ำอ้อย/กล้วยไม้
นิทรรศการวิชาการสาขาสัตวศาสตร์
– จำหน่ายไก่ย่าง, บาบีคิว, เนื้อย่าง, คอหมูย่าง และไส้หมูย่าง, ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น และน้ำผลไม้โซดาซ่า, นิทรรศการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จำหน่ายไข่ไก่
นิทรรศการวิชาการสาขาประมง
– จำหน่ายอาหารมีชีวิต เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, จำหน่ายปลาสวยงาม อาทิเช่น ปลากัด ฯลฯ, การแสดงโมเดลจำลองรูปแบบการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง อาทิเช่น ลูกชิ้นปลา ปลาไข่ทอด ฯลฯ

กำหนดการงานวันเกษตรและเทคโนโลยี




  • 9 พฤศจิกายน 2558 

  • 10 พฤศจิกายน 2558 

  • 11 พฤศจิกายน 2558 

  • 12 พฤศจิกายน 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการภาควิชา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
10.00–12.00 น. อบรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง TA201
13.00–17.00 น. อบรมการทำอาหารเพื่อเลี้ยงไก่งวง บูธสาขาวิชาสัตวศาสตร์
16.00–17.00 น. ชมวงดนตรี จากนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เวทีกลาง
17.00–18.00 น. พิธีเปิดงาน
– คณบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวรายงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวเปิดงาน
– ชุดการแสดงจาก วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ประธาน และผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ
ลานสนามหญ้าหน้าคณะเทคโนโลยี
18.00–22.00 น. การประกวดส้มตำลีลา สะท้านปฐพี เวทีกลาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
10.00–12.00 น. อบรมการทำโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ TA101
09.00–12.00 น. การแข่งขันบรรจุลูกพันธ์ุปลา บูธสาขาประมง
13.00–16.30 น. อบรมแนวปฏิบัติในการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานข้าว GAP สำหรับผู้ตรวจและผู้รับการตรวจประเมิน TA301
17.00–18.00 น. การแสดงชุด อีสานบ้าน จากนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เวทีกลาง
18.00–22.00 น. การประกวด ธิดาเทคโนแฟร์ 2558 เวทีกลาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี
09.00–12.00 น. อบรมการผลิตเครื่องดื่มเชิงการค้า TA101
18.00–22.00 น. ประกวด เทคโนสวรรค์ สานฝันลานลูกทุ่ง เวทีกลาง


เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00–20.00 น. นิทรรศการวิชาการและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร บริเวณเต็นท์จัดนิทรรศการหน้าคณะเทคโนโลยี


***** ติดต่อ / สอบถาม : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1800 โทรศัพท์. 0-4375-4085 เว็บไซต์ www.techno.msu.ac.th

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …