Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม Photoshop) เบื้องต้นในการใช้การ ให้กับนิสิต

คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม Photoshop) เบื้องต้นในการใช้การ ให้กับนิสิต

คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม Photoshop) เบื้องต้นในการใช้การ ให้กับนิสิต คณะเทคโนโลยี ในวันที่ 15 มกราคม,17 มกราคม,22 มกราคม และ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 คณะเทคโนโลยี และ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต B-410 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน จาก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณ สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ คุณ สิทธิ์ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้านกราฟิกที่นิสิต คณะเทคโนโลยี ให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร้างงานด้านกราฟิกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …