Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2560-2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าได้ทราบ

ซึ่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ได้มีการฝึกซ้อมและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี และท่านคณบดีคณะเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม) ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นฤมล โพธิ์มินทร์

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …