Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี สัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

คณะเทคโนโลยี สัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดย อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 (TA201) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ ตระหนัก ถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ องค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึง ผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยาย และช่วงบ่าย workshop

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการเด็ดดีมีที่เรียน

UP DATE ใหม่ รา …