Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ณ บริเวณก่อสร้างอาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่นาสีนวน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานให้สำเร็จไปด้วยดี ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงเสาเอก เป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการที่คณะดำเนินการเอง)