Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 18

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปี 2563 เทคโนฟาร์มแฟร์ ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าป้าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง โดยมุ่งเน้นการวิจัยและการนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตบัณฑิตเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้คณะเทคโนโลยียังตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร เกษตรดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐาน เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปนิสิต นักศึกษา นักเรียน นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตร ตลอดจนขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะ ให้แก่ประชาชน คณาจารย์และนิสิต อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างคณะ ชุมชน ผู้ประกอบการหน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้หน่วยงานด้านการเกษตร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่ กิจกรรมและวิชาการของหน่วยงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
1.Hall of fame ผลงานเด่นจากคณะเทคโนโลยี มมส อาทิ การผลิตอาหารสำเร็จรูปแบบ Meals Ready to eat MRE ชุดผักสวนครัวน้อยให้แม่ ชุดเพาะฟักลูกปลา/โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP และ SME เพื่อขอ อย. และ GMP
2.ผลผลิตจากฟาร์มคณะเทคโนโลยี มมส
3.นิทรรศการทางวิชาการของคณะ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. กิจกรรมการอบรมทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และทางด้านเกษตรดิจิทัล
5. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
6. การเสวนา/การสาธิต/คลีนิคเกษตรดิจิทัล และ
7. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตและกิจกรรมการแสดงต่างๆ
ในงานมีการจัดประกวด “ลาบสะดิ้ง ตำสะเดิด”,”ตำสะเดิด ลาบสะดิ้ง”,”Cover Dance” ชิงรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการประกวด “ไก่แจ้สวยงาม”,”ไก่ต่อไก่ตั้ง” และการแสดงอื่นๆ ให้ได้รับชม

ภาพ/ข่าว :  อภิราม ทามแก้ว

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …