Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขยายเวลารับสมัคร
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี tcas รอบ 4 ของสาขาวิชา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
– สาขาวิชาประมง
จากวันที่ 7 มิถุนายน  – เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงอิสระ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
สมัครได้ที่ https://techno2.msu.ac.th/admission_2/index.phpประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงอิสระ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังแนบ

สมัครได้ที่ https://techno2.msu.ac.th/admission_2/index.php

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ ร …

Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ ร …

Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …

Home / สมัครงาน / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

07-06-2558-admission

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2558” ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ดังนี้
1. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 30 คน
2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 30 คน
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 คน
4. วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 20 คน
5. วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 30 คน
6. วท.บ. สาขาวิชาประมง จำนวน 20 คน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.techno.msu.ac.th/admission/ ระหว่างวันที่ 2-25 มิถุนายน 2558 (ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น.)

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …