Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงทางการเกษตร

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงทางการเกษตร

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องวัดการเปล่งแสงโดยเปลวไฟสำหรับงานทดลองด้านพืช

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องวัดการเปล่งแสงโดยเปลวไฟสำหรับงานทดลองด้านพืช

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องวัดสีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องวัดสีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน 1 เครื่อง

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง ชุดถังหมักสำหรับแปรรูปผลิตภัณ์ทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง ชุดถังหมักสำหรับแปรรูปผลิตภัณ์ทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 5 เครื่อง

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางจ้างขุดทางเข้าบ่อ จำนวน 3 ทาง จำนวน 1 งาน

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางจ้างขุดทางเข้าบ่อ จำนวน 3 ทาง จำนวน 1 งาน

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร : 288,000.-บาท

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาและช่องบันได จำนวน 1 งาน

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาและช่องบันได จำนวน 1 งาน

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร : 284,463.87. -บาท

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน จำนวน 1 งาน

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน จำนวน 1 งาน

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,000,000 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด icon_17
ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลางโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 270,000 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด icon_17
ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศราคาชุดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 kva

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคาชุดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 kva

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคาชุดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 kva
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 140,000 บาท

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด
ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เผยราคากลาง โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563