Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประการศราคากลางงานเทคโนฟาร์มแฟร์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี ประการศราคากลางงานเทคโนฟาร์มแฟร์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี ประการศราคากลางงานเทคโนฟาร์มแฟร์ครั้งที่ 16 (วันเกษตรและเทคโนโลยี) ประจำปี 2561

รายละเอียดังแนบ

ที่มา : งานคลังและพัสดุ

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง