Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps เพื่อใช้ในการทำงานและการเรียนสำหรับนิสิต

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps เพื่อใช้ในการทำงานและการเรียนสำหรับนิสิต

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps เพื่อใช้ในการทำงานและการเรียนสำหรับนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมี นายนิรุตต์ บุญคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งาน Google Apps เพื่อใช้งานการทำงานและการเรียนสำหรับนิสิต ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : พงศพัศ ละอองคำ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการที่คณะดำเนินการเอง)