Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้ องประชุม 1 TA 201 คณะเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ เสนอแนวทางในการพัฒนาคณะฯ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : สำนักงานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขย …