Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2558

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย “เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน” โดย คุณธนธรรศ สนธระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเนเชอรัล โปรดักซ์ และ อาจารย์ธีรมิตร จันทร์สิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม บรรยายหัวข้อ “เสริมสร้างบุคลิกภาพและเทคนิคของการสมัครงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ มีบุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 (TA201) ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏับัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการที่คณะดำเนินการเอง)