Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง

คณะเทคโนโลยีส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี โดยขอความร่วมมือคณาจารย์ และบุคลากรสวมใส่ในวันอังคาร และวันศุกร์นั้น คณะเทคโนโลยี จึงเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองมาปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทยก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน/สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …