Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีจัดโครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด 

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด 

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เรืองวิทยานุสรณ์ (รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด 

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสร้างความสัมพันธ์ในความรับผิดชอบการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของนิสิตภายในคณะ และช่วยให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 ภาพ/ข่าว : ธวัชชัยแฝงลำดวน/นฤมล  โพธิ์มินทร์

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …