Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี ที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี ที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ

ขอเชิญนิสิตคณะเทคโนโลยี ที่เป็นต้นแบบการฝึกซ้อมระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกซ้อมต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. นายธวัชชัย   แตงไทย              สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2. นายศราวุฒิ  ผุยโสภา            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. นายดลวัฒน์  กิติอาษา            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4. นายอุกฤษณ์  ไสยรส            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
5. นางสาวสาวิตรี  ราชสีห์            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6. นางสาวศริญญา  คำเจียก        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
7. นางสาวศิริยากร  กุลชื่อ            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
8. นางสาวอนิสา  วันศุกร์            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9. นายนวชาติ  สนธยา            สาขาสัตวศาสตร์
10. นายพงศธร  บุ้งทอง              สาขาสัตวศาสตร์
11. นางสาวจีระนันท์  เจริญสุข        สาขาสัตวศาสตร์
12. นางสาวสุดารัตน์  ว่องวิไล        สาขาสัตวศาสตร์
13. นายเดชรัตน์  ปัจจาระพรม        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
14. นางสาวปัญญ์ศิริ  บุ้งทอง        สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15. นายภานุวัฒน์  จงแก่นบุญ        สาขาประมง
16. นางสาวพิมพ์ธิดา   อุปฮาด        สาขาประมง
17. นายจักรภัทร์  สัตตธารา        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
18. นายพรพรหม  ชลวิทย์เลิศศิลป์        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19. นายธานินทร์  ทานงัย            สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
20. นางสาวเกศวรินทร์  จันทวงค์        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
21. นางสาวภัศรา  ปรารมย์            สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
22. นางสาวกรรณิกา  ประชาชิตร        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …