Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2430 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.3016.30 น. และวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.3012.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ห้อง TA234 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม24-03-2558-0

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …