Upcoming Events
Home / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย

  1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การทำวิจัยสู่นวัตกรรม
  2. แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับแนวทางส่งเสริมการเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัย

 

ชุดความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย

  1. ประมวลแบบแผนการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ผศ.ดร.นริศ สินศิริ)