Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียน

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียนสามารถขออนุมัติคืนผลการลงทพเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2564 (เฉพาะกรณีถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น) ทั้งนี้ นิสิตต้องได้เข้าเรียนตามปกติและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้สอนรับรองการเข้าเรียน) โดยให้นิสิตดำเนินการยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์ reg.msu.ac.th เพื่อขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียนเรียนและผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา2. อาจารย์ที่ปรึกษา3. คณบดีสังกัดของนิสิต ยื่นคำร้องในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2564 และต้องชำระเงินผ่าน QR Code ในระบบบริการการศึกษาหรือชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ (QR Code) เท่านั้น

TECHNO CHECK ALSO

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ จำนวน 1 รางวัล

ประชาสัมพันธ์ ร …