Upcoming Events
Home / กรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

กรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทร : 1872
ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
เบอร์โทร : 1836
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์โทร : –
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุณิสา ร้อยดวง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทร : 1809
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต
เบอร์โทร : 1807
› ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 1848
› ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลจิรา สุขบุญญสถิตย์
ตำแหน่ง : 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์
› ประวัติและผลงานวิจัย
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ตำแหน่ง : 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร
› ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
ตำแหน่ง :
กรรมการประจำคณะเทคโนโลยี, ผู้แทนคณาจารย์
ประวัติและผลงานวิจัย
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี
› ประวัติและผลงานวิจัย