Upcoming Events
test banner above

test up load page news

ส่วนแสดงผลลัพธ์ในการเขียนเรื่อง มี 2 แบบ คือ เสมือนจริง และ ตัวอักษร การแสดงแบบเสมือนจริงจะเหมือนกับหน้าเอกสาร word สามารถปรับแต่งส่วนต่างๆได้ในระดับพื้นฐาน การแสดงแบบตัวอักษร จะเหมือนการเขียนโปรแกรมโดยจะแสดง tag ที่กำหนดลักษณะของเรื่อง(เพจ)ที่เขียน สามารถที่จะเพิ่ม ลบ ปรับแต่งได้ตามต้องการ แต่ไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป

test banner below

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณากู้ยืม กยศ/กรอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กยศ ชั้นปี 2 ขึ …