Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

สมัคร ฟรี!! ที่ https://forms.gle/Mw5KBw3hNnJrT7qS9

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้อง TA112
09.00 – 12.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย) ศูนย์ฝึกอบรม นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA112
13.00 – 16.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. Tissue Culture  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA
13.00 – 16.00 น. การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA
09.00 – 12.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย) ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
09.00 – 12.00 น. การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
03.00 – 16.00 น. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งเต็มแล้ว  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA
13.00 – 16.00 น. การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การผลิตไส้กรอก ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
09.00 – 12.00 น. การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
09.00 – 12.00 น. การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การผลิตโยเกริต์เพื่อการค้า ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA103
09.00 – 12.00 น. โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA101
13.00 – 16.00 น. การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA
13.00 – 16.00 น. Tissue Culture  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA317
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA103
13.00 – 16.00 น. โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  คณะเทคโนโลยี(ขามเรียง) ห้องTA101
เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 – 12.00 น. การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
09.00 – 12.00 น. การเพาะกบนอกฤดู ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
09.00 – 12.00 น. อบรมการปลูกเมล่อน ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
13.00 – 16.00 น. การเพาะกบนอกฤดู ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน
นิทรรศการ สถานที่
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์ฝึกอบรม  นาสีนวน ห้องนิทรรศการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
การแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดโลกทัศน์หลักสูตรสัตวศาสตร์
เปิดโลกทัศน์หลักสูตรสัตวศาสตร์
ชุดเพาะฟักปลานิลแบบเคลื่อนที่

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB 2020

คณะเทคโนโลยี มห …