Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / TCAS 64 รอบที่ 2 Quota เกณฑ์การพิจารณา คณะเทคโนโลยี

TCAS 64 รอบที่ 2 Quota เกณฑ์การพิจารณา คณะเทคโนโลยี

👩‍🎓มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
🚩สมัครวันที่ 5 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง👉👉 https://admission.msu.ac.th
⭐รับ ม.6/เทียบเท่า หรือผู้จบการศึกษาแล้ว จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2563 หรือ 2564 และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2564 ตามที่สาขาวิชากำหนด
🚩คณะ/จำนวน และเกณฑ์ การรับสมัคร คลิกลิงค์👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=2
🚩ปฏิทินการรับสมัคร วันไหนทำอะไรบ้าง คลิกลิงค์👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=4
🔥🚩ต้องการสมัคร คลิกลิงค์นี้ 👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=7
🚩พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน คลิกลิงค์👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=8
🚩ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกลิงค์ 👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=9
🚩แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล/การยกเลิกใบสมัคร คลิกลิงค์👉👉 https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=6
⚠️ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ หน่วยงานรับสมัคร กองบริการการศึกษา ☎️ 043-754 377 ☎️ 043-754333 ต่อ 1203-1204

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับ (คน)
ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน
GAT/PAT 100 %
GAT PAT 1 PAT 2
0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 30 25 45
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 30 25 45
0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 35 20 45
0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 35 20 45
0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 30 25 45
0606 วท.บ. สัตวศาสตร์ 30 25 45
0607 วท.บ. ประมง 35 20 45

ที่มา: https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=2&fbclid=IwAR26ihcWPq5Bf65KsnoLFPEwlt559UXQKLHTtpjoiHVYaB4J473FV9HG4SI


ภาพต้นฉบับ

TECHNO CHECK ALSO

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ

มมส MOU ร่วมกับ …