Upcoming Events
Home / Tag Archives: เสนอผลงานวิจัย

Tag Archives: เสนอผลงานวิจัย

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3

งานประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ : การป …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3 (IPSFAB2016)

ipsfab2016 Faculty of Technology Mahasarakham University

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว

เมื่อระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมคณะผู …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ : การปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ประเภทอาวุโส ประเทศออสเตรีย ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรร …

อ่านเพิ่มเติม...