Upcoming Events
Home / Tag Archives: ศึกษาดูงาน

Tag Archives: ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

คณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยี ฝ่ …

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเผย โครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือฝึกงานต่างประเทศ

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี เปิดเผย โครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือฝึกงานต่างประเทศ รายละ …

อ่านเพิ่มเติม...