Upcoming Events
Home / Tag Archives: ระดับบัณฑิตศึกษา

Tag Archives: ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ : การปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโล …

อ่านเพิ่มเติม...